Bedbodems

  • Auping 1 motorige spiraalbodem

  • Auping 2 motorige spiraalbodem

  • Auping 3 motorige spiraalbodem

  • Auping manuele spiraalbodem

  • Auping vlakke spiraalbodem